อาจารย์ที่ปรึกษา ปัญหา_อาจารย์ที่ปรึกวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_การทำ Thesis (ธีสิส) _การทำธีสิส_การทำทีสิส_การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย_งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง_ตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย_การตั้งหัวข้อวิจัย_เทคนิคตั้งหัวข้อวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การเขียนบทความวิจัย_บทความวิจัย

สอนเขียนบทความวิจัย เขียนยังไงให้มีความน่าสนใจ

การเขียนบทความวิจัยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้วิจัยที่ทำเล่มงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว จำเป็นต้องสรุปเนื้อหาทำเป็นบทความวิจัยส่งไปที่วารสาร เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตนเอง 

แต่ปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่า… จะทำอย่างไรให้เนื้อหาบทความวิจัยที่เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้มีในการนำเสนอที่น่าสนใจ 

สำหรับบทความนี้จะมาสอนวิธีการเขียนบทความวิจัยให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ปรับหัวข้อบทความให้น่าสนใจ

การปรับหัวข้อบทความที่จะส่งตีพิมพ์ให้กับวารสารให้น่าสนใจ ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเคล็ดลับที่ผู้วิจัยมือใหม่ส่วนใหญ่นั้นไม่รู้ว่า บทความที่จะส่งตีพิมพ์นั้นสามารถที่จะปรับหัวข้อเรื่องให้แตกต่างไปจากหัวข้อเล่มวิจัยได้ 

อาจารย์ที่ปรึกษา ปัญหา_อาจารย์ที่ปรึกวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_การทำ Thesis (ธีสิส) _การทำธีสิส_การทำทีสิส_การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย_งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง_ตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย_การตั้งหัวข้อวิจัย_เทคนิคตั้งหัวข้อวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การเขียนบทความวิจัย_บทความวิจัย

โดยเฉพาะการปรับหัวข้อบทความให้มีความน่าสนใจเหมือนเป็นชื่อบทความที่เผยแพร่ทางออนไลน์ หรือว่าเผยแพร่ทางวารสารทั่วไป ไม่จำเป็นที่จะต้องเหมือนกับตัวเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์

ดังนั้นการที่จะปรับหัวข้อบทความให้น่าสนใจอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับว่าท่านกำหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนั้นว่าเป็นอย่างไรด้วย

การจะปรับหัวข้อบทความวิจัยให้น่าสนใจ จะต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพราะจำเป็นที่จะต้องปรับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย แต่ทว่าอาจจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยบางท่านที่แนะนำให้ปรับหัวข้อบทความที่แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์การวิจัยก็ได้ แต่จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข คือ จะต้องไม่แตกต่างจากเนื้อหาผลสรุปของการวิจัยที่นำเสนอ 

อาจารย์ที่ปรึกษา ปัญหา_อาจารย์ที่ปรึกวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_การทำ Thesis (ธีสิส) _การทำธีสิส_การทำทีสิส_การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย_งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง_ตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย_การตั้งหัวข้อวิจัย_เทคนิคตั้งหัวข้อวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การเขียนบทความวิจัย_บทความวิจัย

ดังนั้นการที่จะปรับแต่งหัวข้อบทความให้น่าสนใจ จะต้องคำนึงถึงเนื้อหาผลการวิจัยหรือผลลัพธ์ของการวิจัยที่ค้นคว้าได้เป็นหลัก

2.เขียนสรุปเฉพาะประเด็นสำคัญ

การเขียนบทความวิจัยส่วนใหญ่แล้วจะมีรูปแบบที่จำกัดจำนวนหน้าที่จำเป็นจะต้องเขียนรูปแบบตามนั้น ดังนั้นการเขียนนำเสนอเนื้อหาบทความวิจัย จำเป็นจะต้องเขียนที่สอดคล้องกับรูปแบบของวารสารหรือรูปแบบของบทความที่กำหนดไว้

ดังนั้นการที่จะต้องเขียนให้สอดคล้องกับบทความที่กำหนดไว้อย่างไรนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องเขียนให้นำเสนอแต่เพียงประเด็นสำคัญที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

การเขียนบทความวิจัย จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องสรุปเนื้อหาผลลัพธ์ให้กระชับและได้ใจความ โดยเฉพาะการสรุปเหลือแต่เพียงประเด็นสำคัญที่จะส่งผลถึงการอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาบทความที่สรุปย่อมาจากเล่มงานวิจัย

อาจารย์ที่ปรึกษา ปัญหา_อาจารย์ที่ปรึกวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_การทำ Thesis (ธีสิส) _การทำธีสิส_การทำทีสิส_การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย_งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง_ตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย_การตั้งหัวข้อวิจัย_เทคนิคตั้งหัวข้อวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การเขียนบทความวิจัย_บทความวิจัย

การสรุปเนื้อหาให้กระชับไม่เป็นจำที่จะต้องเป็นแค่เพียงเนื้อหา Text ข้อความเท่านั้น ท่านสามารถที่จะสรุปเป็นแผนภาพ หรือสรุปเป็นตารางข้อมูล เพื่อนำเสนอให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น 

ดังนั้นการเขียนบทความวิจัยจึงเป็นเป็นที่จะต้องอาศัยการเรียบเรียง และขัดเกลา เพื่อให้เนื้อหาออกมาได้ตรงประเด็น และเข้าใจได้ง่ายมากที่สุด

3. นำเสนอด้วยแผนภาพหรือตารางประกอบ

การนำเสนอบทความวิจัยไม่จำเป็นที่จะต้องนำเสนอแต่เพียงแค่เนื้อหาที่เป็น Text ข้อความล้วนเท่านั้น แต่ท่านสามารถที่จะนำเสนอในรูปแบบของแผนภาพ หรือแผนผัง 

การออกแบบแผนภาพดังกล่าวนี้ อาจจะกำหนดเป็นอินโฟกราฟิกที่มีการแทรกเนื้อหาสรุปใจความหลักผลลัพธ์ของการวิจัยได้ 

อาจารย์ที่ปรึกษา ปัญหา_อาจารย์ที่ปรึกวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_การทำ Thesis (ธีสิส) _การทำธีสิส_การทำทีสิส_การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย_งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง_ตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย_การตั้งหัวข้อวิจัย_เทคนิคตั้งหัวข้อวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การเขียนบทความวิจัย_บทความวิจัย

ดังนั้นการที่จะนำเสนออย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับรูปแบบการออกแบบแผนภาพของท่านด้วย 

การที่จะออกแบบแผนภาพหรือรูปภาพที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจนั้น ท่านสามารถที่จะดูตัวอย่างแนวทางของบทความที่ได้รับความนิยม หรือบทความที่ได้รับการเผยแพร่ และได้รับรางวัลต่างๆที่มีการนำเสนอแล้วมีเนื้อหาที่นำเสนอโดดเด่น น่าสนใจ ท่านสามารถยึดตัวอย่างบทความนั้น เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการเขียนบทความวิจัยของท่านได้

ทั้งหมดที่กล่าวไปข้างต้นนี้เป็นเทคนิคของการเขียนบทความวิจัยให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น หากท่านสามารถนำเนื้อหาสาระของบทความนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนบทความวิจัยของท่านได้ ก็จะทำให้บทความวิจัยของท่านนั้นมีความน่าสนใจมากขึ้น

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *