บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_งานวิจัย คุณภาพ_ทำงานวิจัย_เคล็ดลับการทำงานวิจัย_บริการงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_บริการงานวิทยานิพนธ์_บริการรับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_การทำงานวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_บริการงานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคา_รับทำดุษฎีนิพนธ์_การทำงานดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_เทคนิคทำงานวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท_วิทยานิพนธ์ป. โท_การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย_วัตถุประสงค์การวิจัย_หัวข้องานวิทยานิพนธ์_หัวข้องานวิจัย_หัวข้องานดุษฎีนิพนธ์_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_งานวิจัยปริญญาตรี_งานวิจัยปริญญาโท_การทำ IS_การทำสารนิพนธ์_ทักษะการทำงานวิจัย_ทักษะพื้นฐานงานวิจัย_วิจัยการตลาด_บทคัดย่อ (Abstract) _การเขียนบทคัดย่อ_การเขียนบทความ_การทำโปรเจคจบ_โปรเจคจบ

ตั้งหัวข้อวิจัยการตลาดง่ายๆ ไม่เครียดแน่นอน

ในทุกวันนี้การทำงานวิจัยมักจะมุ่งเน้นในเชิงการวิจัยทางธุรกิจ ทำการศึกษางานวิจัยการตลาดนั้นเป็นอย่างมาก ฉะนั้น บทความนี้ทางเราจะแนะนำแนวทางในการตั้งหัวข้อวิจัยการตลาด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัยของท่านได้ง่ายขั้น

1. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication)

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) คือ การใช้เครื่องมือทางการคตลาด เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ในรูปแบบที่หลากหลาย ภายใต้เงื่อนไขทุกข่องทางมีความสอดคคล้องกัน เพื่อความชัดเจนในการสื่อสาร

เครื่องมือ IMC ที่ใช้ในการสื่อสารทางการตลาดหรือ Promotion แบ่งออกได้หลายวิธี ได้แก่
– Sales Promotion คือ การส่งเสริมการขายด้วยกิจกรรมทางการตลาด
– Advertising คือ การโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ
– Personal Selling คือ การใช้พนักงานขาย ขายสินค้าให้กับลูกค้าโดยตรง
– Public Relation คือ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลของแบรนด์ให้กับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์
– Direct Marketing คือ การขายสินค้าโดยตรงกับลูกค้า

บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_งานวิจัย คุณภาพ_ทำงานวิจัย_ทำงานวิจัย_เคล็ดลับการทำงานวิจัย_บริการงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_บริการงานวิทยานิพนธ์_บริการรับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_การทำงานวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_บริการงานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคา_รับทำดุษฎีนิพนธ์_การทำงานดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_เทคนิคทำงานวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท_วิทยานิพนธ์ป. โท_การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย_วัตถุประสงค์การวิจัย_หัวข้องานวิทยานิพนธ์_หัวข้องานวิจัย_หัวข้องานดุษฎีนิพนธ์_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_งานวิจัยปริญญาตรี_งานวิจัยปริญญาโท_การทำ  IS_การทำสารนิพนธ์_ทักษะการทำงานวิจัย_ทักษะพื้นฐานงานวิจัย_วิจัยการตลาด

ซึ่ง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการนั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นหัวข้อวิจัยได้กับทุกธุรกิจ เพราะมีแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมารองรับ สามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อนำมากำหนดขอบเขตการวิจัย หรือ สร้างตัวแปรได้โดยง่าย

2. พฤติกรรมของผู้บริโภค

เพราะทุกธุรกิจต้องมีผู้บริโภค การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งจำเป็น ที่ท่านจะต้องทราบถึงลักษณะนิสัย วิถีชีวิต และ การทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันของบุคคลทั่วไปหรือกลุ่มคนส่วนใหญ่ในสังคม ในโลก ในแง่มุมของการจับจ่ายใช้สอย ดำเนินชีวิตประจำวัน ผ่านการใช้สินค้าและบริการต่างๆ

ซึ่งการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมารองรับหรือสนับสนุนตัวแปรที่ท่านทำการศึกษาอยู่นั้น จะส่งผลให้ท่านสามารถศึกษา ค้นคว้าแนวคิดของท่านได้โดยง่ายและเป็นระบบ 

อีกทั้งการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้น เป็นสิ่งที่มีนักวิจัยการตลาดมากมายศึกษาค้นคว้าอยู่ตลอดเวลา การศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่องานวิจัยของท่านจึงกลายเป็นเรื่องที่ง่าย และทันสมัย

3. แพลตฟอร์มและอีคอมเมิร์ซ

การศึกษาในด้านอีคอมเมิร์ซและแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ นั้นเป็นเรื่องที่นิยมทำกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้ เนื่องจากการตลาดออนไลน์ในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นการทำวิจัยการตลาดเพื่อพัฒนากลยุทธ์ หรือพัฒนาด้านการสื่อสารทางการตลาด

บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_งานวิจัย คุณภาพ_ทำงานวิจัย_ทำงานวิจัย_เคล็ดลับการทำงานวิจัย_บริการงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_บริการงานวิทยานิพนธ์_บริการรับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_การทำงานวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_บริการงานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคา_รับทำดุษฎีนิพนธ์_การทำงานดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_เทคนิคทำงานวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท_วิทยานิพนธ์ป. โท_การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย_วัตถุประสงค์การวิจัย_หัวข้องานวิทยานิพนธ์_หัวข้องานวิจัย_หัวข้องานดุษฎีนิพนธ์_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_งานวิจัยปริญญาตรี_งานวิจัยปริญญาโท_การทำ  IS_การทำสารนิพนธ์_ทักษะการทำงานวิจัย_ทักษะพื้นฐานงานวิจัย_วิจัยการตลาด

โดยประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มหรืออีคอมเมิร์ซเข้ามาใช้ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการทำวิจัยเพื่อค้นหาแนวทางหรือปัจจัยที่จะส่งผลให้ธุรกิจของท่านสำเร็จลุล่วงไปได้

4. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด

แม้ว่าจะมีการศึกษาค้นคว้าปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว และบางมหาวิทยาลัยก็จะไม่ให้ทำวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดเพิ่มเติมอีก แต่การศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบการนำไปประยุกต์ใช้เป็นหัวข้องานวิจัยของท่าน 

เช่น การศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดในด้านอีคอมเมิร์ซหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เพิ่งได้รับความนิยมในปัจจุบัน 

หากท่านยืนยันโดยนำเสนอเหตุผลว่าแพลตฟอร์ม นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีตัวนี้ เป็นสิ่งที่เพิ่งเข้ามาใหม่ และสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดกับสิ่งใหม่เหล่านี้ได้ ก็จะทำให้หัวข้อวิจัยของท่านนั้นมีความน่าสนใจและสามารถดำเนินการได้โดยง่าย

หากท่านสามารถนำประเด็นทั้ง 4 ไปประยุกต์ใช้ในการตั้งหัวข้อวิจัยได้ ก็จะทำให้ท่านสามารถผ่านพ้นการทำวิจัยไปได้โดยง่าย

เพราะสามารถหาแนวคิดหรือทฤษฎีมารองรับ หรือสนับสนุนได้โดยง่าย และนั่นสามารถลดความเครียดในการทำวิจัยให้กับท่านได้ด้วยเช่นกัน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *