บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_งานวิจัย คุณภาพ_ทำงานวิจัย_สร้างแบบสอบถามงานวิจัย_การสร้างแบบสอบถาม_การออกแบบ แบบสอบถาม_แบบสอบถามความพึงพอใจ_ตั้งคำถามแบบสอบถาม_เทคนิคการสร้างแบบสอบถาม_แบบสอบถามวิจัย_แบบสอบถามงานวิจัย_วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ_การวิเคราะห์ข้อมูล_สถิติการวิเคราะห์_วิเคราะห์ spss_โปรแกรม spss

จะรู้ได้อย่างไรว่าเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยมีคุณภาพ

ในกระบวนการสร้างเครื่องมือ (แบบสอบถาม) ขึ้นมาเพื่อใช้ในงานวิจัยนั้น ทางบริษัทฯ เราทราบดีว่า ผู้วิจัยหลายท่านยังไม่เข้าใจในเรื่องการทดสอบได้ดีมากนัก เนื่องจากมีผู้ทำวิจัยหลายท่านเข้ามาสอบถามกระบวนการดังกล่าวกับบริษัทมากมาย 

บทความนี้สามารถจะอธิบายถึงกระบวนการทดสอบว่าเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยของท่านมีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนดหรือไม่

ในการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามนั้น ผู้วิจัยจะต้องนำแบบสอบถามที่จะใช้ทดสอบไปหาความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) 

ซึ่ง การหาความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยจะต้องนำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ผ่านกระบวนการตรวจสอบจาก IOC (Item-Objective Congruence Index)  ของคำถามในแต่ละข้อว่าตรงตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาครั้งนี้หรือไม่ ตามภาพ

บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_งานวิจัย คุณภาพ_ทำงานวิจัย_สร้างแบบสอบถามงานวิจัย_การสร้างแบบสอบถาม_การออกแบบ แบบสอบถาม_แบบสอบถามความพึงพอใจ_ตั้งคำถามแบบสอบถาม_เทคนิคการสร้างแบบสอบถาม_แบบสอบถามวิจัย_แบบสอบถามงานวิจัย_วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ_การวิเคราะห์ข้อมูล_สถิติการวิเคราะห์_วิเคราะห์ spss_โปรแกรม spss

หลังจากนั้นก็นำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป สำหรับการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยจะต้องหาความเชื่อมั่นโดยนำแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา จำนวนประมาณ 30-40 คน แล้วนำมาทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ทดสอบจะต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.70 ถึงจะถือว่า แบบสอบถามนั้นนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้จริง หากไม่ถึงเกณฑ์จะต้องปรับข้อคำถามใหม่ หลังจากนั้นจึงนำไปให้กลุ่มตัวอย่างตอบคำถาม ตามภาพ

บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_งานวิจัย คุณภาพ_ทำงานวิจัย_สร้างแบบสอบถามงานวิจัย_การสร้างแบบสอบถาม_การออกแบบ แบบสอบถาม_แบบสอบถามความพึงพอใจ_ตั้งคำถามแบบสอบถาม_เทคนิคการสร้างแบบสอบถาม_แบบสอบถามวิจัย_แบบสอบถามงานวิจัย_วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ_การวิเคราะห์ข้อมูล_สถิติการวิเคราะห์_วิเคราะห์ spss_โปรแกรม spss

ขบวนการดังกล่าวจะอยู่ในบทที่ 3 ในหัวข้อการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมืองานวิจัยหากท่านทำกระบวนการนี้ไม่ผ่านสักที บริษัทเรามีเคล็บลับในการทำสิ่งนี้ให้ผ่านภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยที่ท่านสามารถรอได้เลย สามารถติดต่อบริษัทได้ทางช่องทางที่ให้ไว้

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *