กลยุทธ์หลัก 7 ประการที่ผู้เชี่ยวชาญใช้สำหรับการวิจัย ดังนี้

1. การกำหนดคำถามหรือปัญหาการวิจัย

เป็นการระบุประเด็นหรือคำถามเฉพาะที่การวิจัยจะกล่าวถึง และช่วยชี้นำทิศทางของการวิจัยและให้แน่ใจว่าการวิจัยนั้นมุ่งเน้นและตรงประเด็น มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อกำหนดคำถามหรือปัญหาการวิจัย รวมถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย บริบทการวิจัย และทรัพยากรและข้อจำกัดของโครงการวิจัย

2. การทบทวนวรรณกรรม

การทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการวิจัย เนื่องจากจะช่วยระบุช่องว่างหรือพื้นที่สำหรับการศึกษาเพิ่มเติมในงานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวข้องกับการค้นหาและทบทวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง 

3. การพัฒนาการออกแบบการวิจัย

เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกวิธีการและเทคนิคที่จะใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงขนาดตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 

4. การรวบรวมข้อมูล

เป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น การทดลอง การสำรวจ การสังเกต หรือบันทึกที่มีอยู่ และเป็นกระบวนการของการรวบรวมและการวัดข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่น่าสนใจในรูปแบบระบบที่กำหนดไว้ซึ่งช่วยให้สามารถตอบคำถามการวิจัยที่ระบุไว้ทดสอบสมมติฐานและประเมินผลได้

5. การวิเคราะห์ข้อมูล

เป็นกระบวนการประเมิน จัดระเบียบ และตีความข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกและข้อสรุปที่มีความหมาย เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการวิจัย เนื่องจากช่วยให้นักวิจัยเข้าใจสิ่งที่ค้นพบและสรุปผลได้อย่างถูกต้องจากข้อมูลของตน สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการใช้สถิติหรือวิธีการอื่นเพื่อตีความข้อมูลที่รวบรวมและสรุปผล

6. การรายงานผล

เป็นการนำเสนอผลการวิจัยในลักษณะที่ชัดเจนและรัดกุม โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปของรายงานการวิจัยหรือสิ่งพิมพ์

7. การสรุปผลและข้อเสนอแนะ

เป็นการสรุปผลการวิจัยหลักและให้คำแนะนำสำหรับการศึกษาเพิ่มเติมหรือการดำเนินการตามผลการวิจัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *