กระบวนการพัฒนาและใช้วิธีบรรณานุกรม

กระบวนการพัฒนาและการนำระเบียบวิธีบรรณานุกรมไปใช้มีหลายขั้นตอน ได้แก่

การกำหนดคำถามหรือปัญหาการวิจัย

ขั้นตอนแรกในการพัฒนาวิธีการทางบรรณานุกรมคือการกำหนดคำถามหรือปัญหาการวิจัยที่คุณกำลังพยายามระบุ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการระบุหัวข้อการวิจัยของคุณ คำถามเฉพาะที่คุณพยายามจะตอบ และวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ดำเนินการทบทวนวรรณกรรม

เมื่อคุณกำหนดคำถามหรือปัญหาการวิจัยของคุณแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือดำเนินการทบทวนวรรณกรรมเพื่อระบุงานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้อของคุณ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการค้นหาและอ่านบทความวิจัย หนังสือ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสังเคราะห์ข้อมูลที่คุณพบเพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่ทราบอยู่แล้วเกี่ยวกับหัวข้อของคุณ

การพัฒนารูปแบบการวิจัย

ขั้นตอนต่อไปคือการพัฒนารูปแบบการวิจัยที่สรุปว่าคุณจะเข้าใกล้การวิจัยของคุณอย่างไร ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกวิธีการวิจัยที่คุณจะใช้ (เช่น วิธีเชิงคุณภาพ ปริมาณ หรือแบบผสม) ขนาดตัวอย่างและเทคนิคการสุ่มตัวอย่างที่คุณจะใช้ และเทคนิคการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่คุณจะนำมาใช้

การนำการออกแบบการวิจัยไปใช้

เมื่อคุณได้พัฒนาการออกแบบการวิจัยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการนำไปใช้ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่คุณได้รวบรวมมา และใช้เพื่อตอบคำถามการวิจัยหรือทดสอบสมมติฐานของคุณ

การเขียนผลลัพธ์

หลังจากที่คุณทำการวิจัยเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเขียนผลลัพธ์ของคุณ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบข้อมูลและสิ่งที่คุณค้นพบด้วยวิธีที่ชัดเจนและมีเหตุผล และนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับผู้ชมของคุณ

การเผยแพร่ผลการวิจัย

ประการสุดท้าย สิ่งสำคัญคือต้องเผยแพร่ผลการวิจัยของคุณไปยังผู้ชมที่กว้างขึ้น ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานของคุณในวารสารวิชาการหรือนำเสนอในที่ประชุม หรือแบ่งปันกับผู้กำหนดนโยบายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่อาจสนใจงานวิจัยของคุณ

โดยรวมแล้ว การพัฒนาและการนำระเบียบวิธีบรรณานุกรมไปใช้นั้นเกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอน ตั้งแต่การกำหนดคำถามวิจัยและดำเนินการทบทวนวรรณกรรม ไปจนถึงการนำการออกแบบการวิจัยไปใช้และเผยแพร่ผลงานของคุณ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

กระบวนการพัฒนาและใช้วิธีการวิจัย

การพัฒนาและการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการวิจัย เนื่องจากช่วยให้มั่นใจได้ว่าการวิจัยจะดำเนินการอย่างเป็นระบบและเข้มงวด

มีหลายขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาและนำระเบียบวิธีวิจัยไปใช้ ขั้นตอนแรกคือการกำหนดคำถามหรือปัญหาการวิจัย สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการระบุคำถามหรือปัญหาการวิจัยอย่างชัดเจนว่าการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุและระบุตัวแปรหลักหรือแนวคิดที่จะศึกษา

ขั้นตอนที่สองคือการทบทวนวรรณกรรม สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทบทวนงานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้ออย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งสามารถช่วยแจ้งการพัฒนาระเบียบวิธีวิจัยและระบุช่องว่างหรือข้อจำกัดในฐานความรู้ที่มีอยู่

ขั้นตอนที่สาม คือ การพัฒนารูปแบบการวิจัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกรูปแบบการวิจัยที่จะใช้ซึ่งอาจเป็นแบบเชิงคุณภาพ ปริมาณ หรือแบบผสมก็ได้ ควรเลือกการออกแบบการวิจัยตามคำถามการวิจัยและวิธีการวิจัยที่จะใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

ขั้นตอนที่สี่คือการเลือกตัวอย่างการวิจัยและวิธีการวิจัย สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกตัวอย่างการวิจัย (เช่น ผู้เข้าร่วมหรือกรณีศึกษา) และวิธีการวิจัย (เช่น การสำรวจ การสัมภาษณ์ หรือการทดลอง) ที่จะใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ควรเลือกตัวอย่างและวิธีการวิจัยตามคำถามการวิจัยและการออกแบบการวิจัย

ขั้นตอนสุดท้ายคือการใช้วิธีการวิจัย เป็นการดำเนินการวิจัยตามรูปแบบการวิจัย ตัวอย่าง และวิธีการที่ได้เลือกไว้ นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล

โดยรวมแล้ว การพัฒนาและการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการวิจัย เนื่องจากช่วยให้มั่นใจได้ว่าการวิจัยจะดำเนินการอย่างเป็นระบบและเข้มงวด เมื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้ นักวิจัยสามารถมั่นใจได้ว่างานวิจัยของตนมีข้อมูลครบถ้วน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *