ใช้โปรแกรม SPSS เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล


โปรแกรม SPSS

โปรแกรม SPSS เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากในการทำงานวิจัย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในรูปแบบต่างๆ จัดเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงในการวิเคราะห์ข้อมูล มีวิธีการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน ทำการวิเคราะห์ประมวลผลออกมาได้อย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว

โปรแกรมจะแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคทางสถิติเบื้องต้น (Descriptive Staistics) เช่น ค่าเฉลี่ย (Mean) มัธยฐาน (Median) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ค่าฐานนิยม (Mode) ค่าแสดงตำแหน่งของข้อมูล (Median, Quartiles, Percentiles)

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคทางสถิติขั้นต้น (Elementary statistics) ที่ใช้ในการสรุปผลข้อมูลต่อไปนี้ ค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีของ t-test χ2-test  F-test ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) ทั้งแบบทางเดียว แบบหลายทาง การทดสอบแบบจับคู่พหุคูณ การตรวจสอบ

และหาค่าความสัมพันธ์ ด้วย χ2-test,Pearson Correlation, Speaman Rank Test ฯลฯ การวิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรง (Linear Regression) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบไม่ใช่เส้นตรง (Non-Linear Regression)

การทดสอบด้วยวิธีนอนพาราเมตริก (Non-parametric) เช่น Kolmogorov – Smirnov, Mann – Whitney test, Friedman test ฯลฯ

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคทางสถิติขั้นต้น (Elementary statistics) ที่ใช้ในการสรุปผลข้อมูลต่อไปนี้ ค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีของ t-test χ2-test  F-test ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) ทั้งแบบทางเดียว แบบหลายทาง

อีกทั้งยังมีความสามารถในการจัดการกับข้อมูลในลักษณะต่างๆ และนำเสนอผลลัพธ์ในรูปของกราฟ การแจกแจงความถี่ในรูปของตาราง

รับวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS ในราคาถูก

ถึงแม้โปรแกรม SPSS จะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ที่ถูกพัฒนาปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะแก่การใช้งานในระบบปฏิบัติการต่างๆ ให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น แต่ก็มีหลายๆ ท่านที่ไม่ชำนาญการใช้โปรแกรม หรือขาดพื้นฐานในการโปรแกรม SPSS และพื้นฐานหลักวิเคราะห์สถิติในการวิจัย คงจะลำบากใจน่าดู

ซึ่งจริงๆ แล้ว เราไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในการใช้โปรแกรมมากนัก แค่มีความรู้ความเข้าใจในการนำเสนอข้อมูลทางด้านสถิติก็เพียงพอ เพราะการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยนั้น จุดที่สำคัญคือ ทำการสรุปและนำเสนอข้อมูลที่ได้ทำการวิจัยนั้นให้สอดคล้องกับสมมติฐานของงานวิจัยได้มากน้อยเพียงใด

เพราะจริงๆ ผลลัพธ์ในการทำวิจัยให้สำเร็จนั้น คือ การค้นคว้าหาคำตอบเพื่อนำมายืนยันกับสมมติฐานที่เราได้ตั้งไว้ในงานวิจัยที่เราได้ทำการค้นคว้าว่ามีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกันอย่างไร

ทางบริษัทฯ เรา ไม่ได้จะสนับสนุนให้ท่านวิเคราะห์ข้อมูลแบบสุ่มมั่วๆ เพียงต้องการเสนอทางออกสำหรับท่านที่ไม่ถนัด ขาดความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรม SPSS เป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยของท่าน

ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบข้อมูลและทำการวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม SPSS หรือช่วงงานต่อจากท่านที่ทำค้างไว้เพราะไม่สามารถทำการวิเคราะห์ได้ ให้ท่าน เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาศึกษาการนำเสนอข้อมูลหรือทำงานวิจัยส่วนอื่นต่อได้อย่างสบายใจ

ในเรื่องของราคาทางบริษัทเราคิดตามเนื้องานที่ได้รับ และขึ้นอยู่ว่างานนั้นเร่งด่วนมากเพียงใด แต่ขอรับรองว่าราคาที่ท่านต้องจ่ายนั้น ราคาถูก คุ้มค่าสมกับเวลาที่ท่านกำหนด และไม่ต้องเสียเวลามานั่งศึกษาการโปรแกรมเอง หากเวลาเส้นตายในการส่งงานนั้นกระชันชิด!

เป็นมืออาชีพที่เชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาการวิเคราะห์ SPSS สำหรับงานวิจัย

บริษัทฯ เรา ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ด้วยโปรแกรม SPSS จากทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความชำนาญ ผ่านการฝึกอบรมทำ SPSS และผ่านงานภาคสนามมาอย่างมากมาย มีความสามารถจัดการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ

และยังสามารถตามแก้ไขปัญหาการวิเคราะห์ที่คลาดเคลื่อน หรืองานที่ท่านได้ทำไว้ก่อนหน้านี้แล้ว สามารถรับช่วงงานมาทำต่อจากท่านโดยไม่ติดขัด พร้อมแนะนำให้คำปรึกษาหากท่านเกิดปัญหาที่ไม่สามรถทำต่อได้

ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างที่ว่าจ้างให้ทางบริษัทฯ เรา ทำ SPSS ให้นั้นทางบริษัทฯ เรา ขอรับประกันว่า ท่านจะได้รับข้อมูลที่ได้ทำการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง มีคุณภาพ ทุกขั้นตอนถูกต้องตามหลักการทำ SPSS อย่างแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *