เคล็ด (ไม่) ลับ ในการเขียนวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จ


รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์

การเขียนวิทยานิพนธ์จะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ บทความนี้มีคำตอบเพื่อคลายข้อสงสัยว่าการเขียนวิทยานิพนธ์แบบไหนจะทำให้สำเร็จได้ง่าย

การเขียนวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จ

1. หัวข้อที่ตนเองสนใจและถนัด ด่านแรกในการทำวิทยานิพนธ์คือ การเลือกหัวข้อ หัวข้อที่คุณเลือกทำการวิจัยควรจะเป็นสิ่งที่คุณสนใจ และมีความถนัดที่สุดในสาขาวิชาที่กำลังศึกษา หรือหากไม่ถนัดก็ควรเป็นหัวข้อทีคุณมั่นใจว่าจะทำสำเร็จได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

2. ทำการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยที่ต้องการศึกษา ว่ามีงานวิจัยที่ผู้วิจัยท่านอื่นๆ ได้ทำการวิจัยและทดลองมาก่อนหน้านั้นมีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับสมมติฐานที่เราตั้งไว้ในวิทยานิพนธ์ของเราอย่างไร

ควรนำงานวิจัยทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ มาอ้างอิงเพื่อสนับสนุนให้การเขียนวิทยานิพนธ์ของเราน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

3. ศึกษาการทำการวิเคราะห์สถิติ การแปรผล การสร้างเครื่องมือ/ แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลให้เหมาะสมกับงานวิจัย เพื่อความคล่องตัวในการเขียนวิทยานิพนธ์

4. ทำการนัดหมาย/ ขอเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาของคุณเป็นระยะๆ เพื่อรายงานและรับฟังคำแนะนำ โดยทุกครั้งที่เขียนงานวิจัยเสร็จหนึ่งบทให้คุณทยอยส่งเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาคุณอ่านก่อน ทำการตรวจสอบว่างานวิจัยที่คุณเขียนมีเนื้อหาครบถ้วนหรือไม่ ควรเพิ่มเติมอะไรเข้าไปในส่วนไหนอีก

การทยอยส่งรายงานวิจัยให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเป็นระยะๆ ในแต่ละบทนั้น เป็นการช่วยทำให้เราทำงานวิจัยได้เร็วขึ้น ดีกว่ารอให้เสร็จทั้งเล่มแล้วค่อยนำส่ง เพราะระหว่างที่อาจารย์ที่ปรึกษาของคุณทำการตรวจสอบบทวิจัยที่คุณทำไว้ก่อนหน้า คุณสามารถใช้เวลาระหว่างรอการแก้ไขทำในบทถัดไปได้ทันที

อีกทั้งยังช่วยลดความตรึงเครียดในการนำงานกลับมาแก้ทั้งเล่ม ในเวลากระชั้นชิดอีกด้วย

5. บริหารเวลาในแต่ละวัน ควรมีการวางแผนและกำหนดระยะเวลาในการเขียน/ ค้นคว้า ในแต่ละวัน เพราะการแบ่งเวลาจะช่วยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย ทำให้การเขียนวิทยานิพนธ์มีความก้าวหน้ามากกว่าการจดจ่อทั้งวัน และไม่ต้องกดดันจนเกินไป และไม่ส่งผลเสียแก่คุณ ในการทำกิจกรรมอื่นๆ ที่ต้องทำระหว่างวันอีกด้วย

3 ประเด็นปัญหาที่หลายๆ ท่านพบเจอบ่อยๆ ในการทำวิทยานิพนธ์

1. ไม่มีเวลา เป็นปัญหาหลักที่หลายคนต้องเผชิญ สาเหตุมาจาก “มีงานประจำที่ต้องรับผิดชอบ” กว่าจะเลิกงานและเดินทางกลับที่พักก็ใช้เวลาหมดไปแล้ว 1 วัน ทำงานที่เข้างานเป็นกะเวลา จำเป็นต้องอยู่ช่วงเวลากะกลางคืน ทำให้ไม่มีเวลาที่จะทำการค้นคว้าทำการวิจัยได้ หรือบางท่านต้องออกเดินทางทำงานต่างจังหวัดบ่อยๆ

2. อาจารย์ที่ปรึกษาเข้มงวด อาทิ อาจารย์ที่ปรึกษาที่เน้นด้านการเขียนที่ต้องใช้หลักการและทฤษฏีค่อนข้างมาก เข้มงวดในด้านการใช้ภาษที่ต้องเป็นทางการ หรือคอยจี้ตามงานที่เราจะต้องส่งตลอดเวลา ทำให้เกิดความเครียด ความกดดัน และเริ่มท้อในการทำวิทยานิพนธ์

3. ไม่มีความเข้าใจ ในส่วนปัญหาข้อนี้ สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเลือกหัวข้อในการทำวิทยานิพนธ์ที่ตนเองไม่ได้สนใจ ไม่มีความถนัด ทำให้ไม่มั่นใจ หรือไม่เข้าใจในขั้นตอนการทำวิจัยทำให้ติดขัดระหว่างการทำงานวิจัย ไม่รู้จะหันไปปรึกษาใคร ก่อเกิดความวิตกกังวลว่าจะทำไม่ทันตามเวลาที่กำหนดส่งงาน

และยังมีอีกหลากหลายประเด็นปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์ ที่หลายๆ ท่านกำลังประสบพบเจออยู่ในขณะนี้

ฉะนั้น ในการทำวิทยานิพนธ์ให้ประสบความสำเร็จ เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าเราสนใจหรือมีความถนัดด้านใดในสาขาวิชาที่ศึกษา เป็นการสร้างความมั่นใจในการทำวิทยานิพนธ์ และหัวข้อที่เราทำการศึกษา ว่ามีผู้วิจัยท่านอื่นได้ทำการศึกษามาก่อนบ้างแล้วหรือไม่ เพื่อให้ง่ายต่อการทบทวนวรรณกรรมที่จะนำมาอ้างอิง และศึกษาเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูล

ที่สำคัญควรแบ่งเวลาในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาให้ท่านตรวจสอบงานในแต่ละบท พร้อมรับฟังคำแนะนำในการเขียนเพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไข และลดความกดดันที่มี อีกทั้งควรแบ่งเวลาการเขียนในแต่ละวันเพื่อให้งานวิจัยและกิจกรรมอื่นๆ เป็นไปอย่างราบรื่น เพราะจะทำให้งานวิจัยคุณก้าวหน้ามากขึ้นด้วย

และปัญหาที่คุณเจอในเรื่องเวลา อาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้มงวด หรือไม่มีความเข้าใจในงานวิจัยที่ทำ จะคลี่คลายลงบ้าง

รับทำวิทยานิพนธ์ ให้คำปรึกษา และพร้อมเป็นผู้ช่วยคุณในงานวิจัย

แต่ก็มีหลายๆ ท่านที่ยังหลีกเลี่ยง 3 ประเด็นปัญหาที่กล่าวหมดไว้ไม่ได้ ทางบริษัทฯ เรา ขอเสนอช่องทางให้กับท่าน โดยการเป็นผู้ช่วยคุณในงานวิจัย

ทางบริษัทฯ เรา รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีคุณภาพมากประสบการณ์ ผ่านการทำงานวิจัยมาแล้วมากมาย ทำงานอย่างมีระบบถูกต้องทุกขั้นตอนในการทำวิจัย สามารถตามแก้ไขงานที่ทำได้จริง

เราจึงกล้ารับประกันในเรื่องราคาว่า ราคาถูก เหมาะสมกับผลงานวิจัยที่ท่านจะได้รับ หากเทียบกับขั้นตอนและเวลาที่ท่านไม่ต้องเสีย สามารถส่งงานตรงตามเวลา!