ราคาแปลภาษาอังกฤษ


รับแปลภาษาอังกฤษ_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิจัย

ทางบริษัท อิมเพรส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ให้บริการแปลภาษาจากไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษเป็นไทย โดยทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านภาษา มีการคิดราคาแปลภาษาอังกฤษตามประเภทเอกสารของงานแปล ตามระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

ราคาค่าบริการแปลภาษา

ระยะเวลาไทย > อังกฤษอังกฤษ > ไทย
1 วัน600 บาท/หน้า700 บาท/หน้า
2 วัน590 บาท/หน้า690 บาท/หน้า
3 วัน580 บาท/หน้า680 บาท/หน้า
4 วัน570 บาท/หน้า670 บาท/หน้า
5 วัน560 บาท/หน้า660 บาท/หน้า
6 วัน550 บาท/หน้า650 บาท/หน้า
7 วัน540 บาท/หน้า640 บาท/หน้า
8 วัน530 บาท/หน้า630 บาท/หน้า
9 วัน520 บาท/หน้า620 บาท/หน้า
10 วัน510 บาท/หน้า610 บาท/หน้า
11 วัน500 บาท/หน้า600 บาท/หน้า
12 วัน490 บาท/หน้า590 บาท/หน้า
13 วัน480 บาท/หน้า580 บาท/หน้า
14 วัน470 บาท/หน้า570 บาท/หน้า
15 วัน460 บาท/หน้า560 บาท/หน้า
16 วัน450 บาท/หน้า550 บาท/หน้า
17 วัน440 บาท/หน้า540 บาท/หน้า
18 วัน430 บาท/หน้า530 บาท/หน้า
19 วัน420 บาท/หน้า520 บาท/หน้า
20 วัน410 บาท/หน้า510 บาท/หน้า
21 วัน400 บาท/หน้า500 บาท/หน้า
22 วัน390 บาท/หน้า490 บาท/หน้า
23 วัน380 บาท/หน้า480 บาท/หน้า
24 วัน370 บาท/หน้า470 บาท/หน้า
25 วัน360 บาท/หน้า460 บาท/หน้า
26 วัน350 บาท/หน้า450 บาท/หน้า
27 วัน340 บาท/หน้า440 บาท/หน้า
28 วัน330 บาท/หน้า430 บาท/หน้า
29 วัน320 บาท/หน้า420 บาท/หน้า
30 วัน310 บาท/หน้า410 บาท/หน้า
31 วัน300 บาท/หน้า400 บาท/หน้า

ประเภทเอกสาร

 • รับแปลเอกสารสำคัญ แปลเอกสารรับรอง แปลเอกสารราชการ
 • รับแปลสูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบขับขี่ ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า
 • รับแปลเอกสารการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณฑ์สนธิ, รายชื่อผู้ถือหุ้น, รายงานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
 • รับแปลงบการเงิน งบดุลงบกำไรขาดทุน รายงานผู้สอบบัญชี แปลรายงานประจำปี แปลหนังสือรับรองบริษัท
 • รับแปลเอกสารคู่มือ การปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แปลเอกสารการฝึกอบรม แปลสิทธิบัตร แผ่นพับโฆษณา
 • รับแปลหนังสือเรียน ข่าวสาร แปลบทความ วิชาการ และข่าวสารภาษาต่างชาติ
 • รับแปลเว็บไซต์ และ เว็บเพจพัฒนาเว็บไซต์ โปรโมท
 • รับแปลเพลง แปลเพลงสากล แปลเนื้อเพลงสากล ต่างๆ
 • รับแปล และ แก้ไขวิทยานิพนธ์ และบทคัดย่อ กรณีศึกษา (Case Study) แปลงานวิจัย จดหมายขอทุน รับรองทรานสคริปท์ (Official Transcript of Record)
 • รับแปลจดหมาย สื่อสารกับชาวต่างชาติ รวมทั้งอีเมล์ ตอบรับกับชาวต่างชาติ
 • รับแปลหนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • รับแปลกฎหมาย รับแปลพระราชบัญญัติ พระราชกำหนด กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับ
 • รับแปลสัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ สัญญาขายฝาก จำนอง จำนำ ต่างๆ
 • รับแปลใบมอบอำนาจ ทำธุรกรรมทุกประเภท รับแปลระเบียบราชการ ข้อบังคับพนักงาน
 • รับแปล TOR / MOU คู่มือ ISO เอกสารมาตรฐานการผลิต บอจ. 1 – 5
 • รับแปลระเบียบข้อบังคับ คู่มือพนักงาน รวมทั้งสัญญาการจ้างงาน
 • รับแปลเอกสารการแพทย์ แปลเอกสารสิทธิบัตรยา คู่มือ ฉลากการใช้ยา
 • รับแปลคู่มือการใช้โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ไฟฟ้า Material Data Sheet
 • รับแปลเอกสารทางทหาร สด. 43 สด.8 / สด. 9
 • รับแปลงานประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

อีเมล contact@educanow.com

โทรศัพท์ 091-912-87777

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *