รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคาถูก อุตสาหกรรมการศึกษา รับแปลงานวิจัย โดยทีมนักแปลมืออาชีพ ส่งงานตรงเวลา!

รับแปลงานวิจัย โดยทีมนักแปลมืออาชีพ ส่งงานตรงเวลา!


รับแปลงานวิจัย-ราคาถูก-ส่งงานตรงเวลา

ทางบริษัทฯ เราไม่เพียงรับทำงานวิจัย ทำวิทยานิพนธ์ และดุษฏีนิพนธ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เรายังมีทีมงานที่มีความสามารถในการรับแปลงานวิจัยให้กับที่ผู้ทำวิจัยหรือผู้ว่าจ้างที่ต้องการอีกด้วย

ทำไมต้องแปลเอกสารงานวิจัย

หลายครั้งที่การทำวิจัย ทำวิทยานิพนธ์ และดุษฏีนิพนธ์จำเป็นต้องค้นคว้าอ้างอิงจากงานวิจัยของต่างประเทศ การแปลงานวิจัยจึงเป็นส่วนหนึ่งของการทำวิจัย ทำวิทยานิพนธ์ และดุษฏีนิพนธ์ เพราะงานวิจัยในต่างประเทศทำให้เรารับรู้ถึงความก้าวหน้าของงานวิจัย เข้าใจรูปแบบระบบต่างๆ ได้มากขึ้น และยังทำให้งานวิจัยที่เราค้นคว้าและจัดทำได้รับความหน้าเชื่อถือมากขึ้นอีกด้วย

และไม่ได้มีเพียงแต่เราที่อ้างอิงบทความหรืองานวิจัยจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว ในทางกลับกันผู้วิจัยในต่างประเทศก็มีความสนใจในงานวิจัยของประเทศไทยเราเช่นกัน

ดังนั้นการแปลเอกสารในการทำงานวิจัย ทำวิทยานิพนธ์ และดุษฏีนิพนธ์นับว่าเป็นกระบวนการสำคัญในการเผยแผ่และพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการของแต่ละบุคคล อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งในช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมในการค้นคว้าทางวิทยาการใหม่ๆ เพิ่มองค์ความรู้ให้กับตนเองและผู้อื่นที่กำลังสนใจค้นคว้าในงานวิจัยเดียวกัน

เรารับประกันด้วยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถในด้านแปลภาษา

หากลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างไม่ได้มีความถนัดในด้านภาษา ทางบริษัทฯ เรามีบริการรับแปลงานวิจัยเพื่อคอยบริการ ลูกค้าจะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะเรียบเรียงสำนวนได้ถูกต้องและเป็นทางการตรงตามหลักวิชาการหรือไม่

ทีมงานในส่วนการแปลงานวิจัยของเรานั้นมีความรู้ความสามารถในด้านการแปลภาษา เรารับประกันว่าการแปลงานวิจัยของลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างจะถูกแปลออกมาได้อย่างถูกต้อง ตรงตามหลักไวยากรณ์ของภาษา

เรามีบริการรับแปลงานวิจัยจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยประหยัดเวลาให้กับลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างในอีกทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นบทความวิจัย หรืองานวิจัยทั้งเล่ม ทางบริษัทฯ เรามีทีมงานนักแปลที่ สามารถแปลได้ตรงตามที่ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างกำหนดเนื้อหามาให้

และบริการรับแปลงานวิจัยจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เพราะในการทำงานวิจัย ทำวิทยานิพนธ์ และดุษฏีนิพนธ์ในแต่ละเล่ม ส่วนใหญ่จะต้องมีการอ้างอิงบทความหรืองานวิจัยในต่างประเทศอย่างน้อย 5 งานวิจัยด้วยกันเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ

ดังนั้นหากลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างต้องการรายละเอียดของงานวิจัยที่ลองอ่านบทคัดย่อภาษาอังกฤษมาคร่าวๆ แล้ว พบว่าเนื้อหาตรงตามหรือใกล้เคียงกับงานวิจัยเรื่องที่ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างกำลังค้นคว้า และต้องการเนื้อหาเหล่านั้นนำมาเขียนรวบรวมในการทบทวนวรรณกรรม จึงทำให้ประหยัดเวลาในการแปลทั้งเล่มหรือบางส่วนก็จะช่วยให้ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างมีเวลาไปค้นคว้าเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมได้อีก

ราคาถูกและเหมาะสม

ทางบริษัทฯ เรารับแปลงานวิจัยที่เป็น text หรือ paper จากต่างประเทศ ด้วยบริการและราคาแปลยุติธรรม สมเหตุสมผลตามเนื้อหาเอกสาร โดยลูกค้าเขียนเรียบเรียงเป็นภาษาวิชาการ เพื่อนำเนื้อหาดังกล่าวไปประกอบการอ้างอิง หรือทำเป็นแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องภายในบทที่ 2 หรือสรุปเป็นเนื้อหาผลการวิจัยในบทที่ 4 เพื่อนำส่งงานวิจัยให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ซึ่งเรารับประกันความพึงพอใจและเอกสารที่แปลแล้วถูกต้องตามเนื้อหาและหลักไวยากรณ์ ด้วยทีมนักแปลเอกสารที่จบการศึกษาทางด้านภาษาโดยตรง มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์โดยตรงในการแปลภาษา

ส่วนในเรื่องของราคาในการรับแปลงานวิจัย ทางบริษัทฯ เราได้กำหนดตามความเหมาะสมโดยวางเกณฑ์ตามระยะเวลาที่รับแปลงาน ดังนี้

ระยะเวลาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
ภายใน 1 วัน400 บาท/หน้า700 บาท/หน้า1,000 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน390 บาท/หน้า680 บาท/หน้า950 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน380 บาท/หน้า660 บาท/หน้า900 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน370 บาท/หน้า640 บาท/หน้า850 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน360 บาท/หน้า620 บาท/หน้า800 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน350 บาท/หน้า600 บาท/หน้า750 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน340 บาท/หน้า580 บาท/หน้า700 บาท/หน้า

*หมายเหตุ

ท่านสามารถส่งไฟล์ text หรือไฟล์ paper ที่เป็นภาษาอังกฤษ และต้องการให้ทางบริษัทฯ รับแปลงานวิจัยไฟล์นั้น ๆ มาให้ประเมินราคาค่าบริการเบื้องต้น เพื่อทำการตัดสินใจก่อนได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยสามารถจัดส่งไฟล์เข้ามาได้ที่อีเมล contact@educanow.com