รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคาถูก อุตสาหกรรมการศึกษา บริการรับทำ SPSS โดยทีมงานมืออาชีพ รับประกันคุณภาพ

บริการรับทำ SPSS โดยทีมงานมืออาชีพ รับประกันคุณภาพ


รับทำ SPSS

รับทำ SPSS สำหรับการทำงานวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจจำเป็นต้องใช้สถิติขั้นสูงสำหรับการวิเคราะห์ SPSS ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัย เช่น สมการพยากรณ์ โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ หาความสัมพันธ์ลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ และ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ Factor Analysis เพื่อเป็นการลดรูปตัวแปร

สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ T-Test , F-Test เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติตัวแปรต้นที่มีผลต่อตัวแปรตาม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 เป็นต้น

ทำ SPSS ทำด้ไม่ยาก หากเข้าใจและมีเวลา

เชื่อว่าลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างหลายๆ ท่าน ก่อนที่จะทำการตัดสินใจว่าจ้างให้ทางบริษัทฯ เรารับทำ SPSS นั้น หลายคนต่างก็ต้องศึกษาข้อมูลในขั้นตอนการทำ และกรณีโดนโกง โดนเบี้ยวงาน งานที่ว่าจ้างได้ล่าช้ากว่ากำหนด รวมถึงประวัติการเข้ามาใช้บริการกับทางบริษัทฯ เรามาแล้วทั้งนั้น ซึ่งทางบริษัทฯ เราเข้าใจในความกังวลของลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างทุกท่าน เพราะในการว่าจ้างทำ SPSS นั้นมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงพอสมควรและเชื่อถือและได้

ขอเรียนตามตรงว่าในการทำ SPSS นั้นก็ไม่ใช่เรื่องยาก หากเป็นการทำ SPSS แบบพื้นฐานก็จะมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ แต่ส่วนใหญ่ที่ใช้ในการทำงานวิจัยนั้น เป็นการทำวิเคราะห์ข้อมูลสถิติขั้นสูงเกือบทั้งสิ้น

เว้นเสียแต่ว่าลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างมีความเข้าใจในขั้นตอนการทำ SPSS ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไร แต่ที่สำคัญคือต้องมีเวลาในการเก็บข้อมูล เพื่อนำมาประมวลผลการวิจัยนั้นๆ มากพอ และยิ่งลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างที่ทำงานประจำนั้นจะต้องเสียเวลามากแค่ไหนในการทำการความเข้าใจและออกไปเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์เอง

การทำ SPSS มีขั้นตอนและต้องใช้เวลาในการทำ ก็ต้องมีราคาแพงพอสมควร

จากที่กล่าวมาข้างต้น ในการทำ SPSS นั้น มีขั้นตอนและต้องใช้เวลาในการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ประมวลผล จึงต้องมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงพอสมควร แต่หากเมื่อเทียบกับขั้นตอนในการทำกับระยะเวลาที่ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างต้องมาเสียเวลาทำเองนั้นถือว่าคุ้มค่ามาก

ทางบริษัทฯ เรารับทำ SPSS ในราคาถูกและยุติธรรม ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างจะหมดความกังวลเพราะไม่เพียงแต่ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างจะได้งานที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักการทำ SPSS และยังทำให้ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างไม่ต้องเสียเวลาในการทำงานในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอีกด้วย

ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างที่มีหน้าที่การงานประจำต้องเสียเวลามาทำ SPSS เป็นอย่างมาก ที่อาจจะทำผิดหลักการทำ SPSS และส่งผลให้เสียเวลาในการแก้ไขงานวิจัย หรือการทำวิทยานิพนธ์ที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก้ไขปรับปรุงในส่วนอื่นๆ

โดยทางบริษัทฯ เรา ยินดีให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ เมื่อลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างที่ต้องการว่าจ้างทำ SPSS ให้ทางบริษัทฯ ทำในหัวข้อที่ลูกค้าผู้ว่าจ้างกำหนดมาให้ทางบริษัทฯ ช่วยเหลือ หรือให้ทางบริษัทฯ ช่วยทำ SPSS ในส่วนที่ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างไม่ถนัด

หรือไม่มั่นใจว่าจะทำถูกหลักการหรือรูปแบบการทำ SPSS และสามารถสอบถามหรือขอคำแนะนำจากทางบริษัทฯ รับทำ SPSS ในส่วนนั้นๆ ได้เลย โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องราคาค่าบริการ

เพราะราคาค่าบริการขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานและระดับการศึกษาของผู้ว่าจ้างที่จะจ้างทำ SPSS ที่ต้องการให้ทางบริษัทฯ ช่วยเหลือ ให้ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างสามารถนำไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาผ่านและได้จบการศึกษาในระดับที่ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างศึกษาอยู่ด้วยความราบรื่น และจบตามกำหนดการของสถาบันการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรที่ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างกำลังศึกษา

ราคาในการให้บริการรับทำ SPSS มีเกณฑ์ราคาหลายเกณฑ์ตามระดับการศึกษาของลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาใด การทำ SPSS ก็มีหลายเกณฑ์ราคาที่ทางบริษัทฯ รับทำ SPSS กำหนดไว้

โดยลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างต้องติดต่อทางบริษัทฯ รับทำ SPSS ก่อน ว่าการทำ SPSS หรือการทำวิทยานิพนธ์ในเรื่องที่ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างกำหนดหัวข้อ ของระดับการศึกษาของลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างที่กำลังศึกษาอยู่ มีเกณฑ์ราคาที่ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างพึงพอใจที่จะให้ทางบริษัทฯ ทำ SPSS ทำหรือไม่

โดยหลักแล้วจะคิดราคาค่าบริการในการรับทำ SPSS ตามเกณฑ์ราคาค่าบริการที่ทางบริษัทฯ รับทำ SPSS กำหนดไว้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน แต่มีบางกรณีเท่านั้นที่อาจได้รับสิทธิส่วนลด หรือสิทธิพิเศษในการว่าจ้างทำ SPSS

โดยลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างได้ทำการตกลงกันกับทางบริษัทฯ ทำ SPSS เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างต้องทำการชำระเงินค่ามัดจำก่อนที่จะให้ทางบริษัทฯ รับทำ SPSS เริ่มการทำ SPSS ก่อนทุกครั้ง เพื่อป้องกันการไม่ชำระค่าบริการทำ SPSS หลังจากที่ทางบริษัทฯ เริ่มทำ SPSS

การทำ SPSS ที่ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างต้องการให้ทางบริษัทฯ รับทำ SPSS เสร็จแล้ว ทางบริษัทฯ รับทำ SPSS ก็จะส่งตัวอย่างงานให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบงาน เมื่อผู้ว่าจ้างตรวจสอบงานแล้วว่างานมีความเรียบร้อยตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างก็สามารถทำการชำระค่าบริการตามที่ตกลงกันไว้ในส่วนที่เหลือ เพื่อขอรับไฟล์ตัวจริงได้ทันที

หลังจากส่งมอบไฟล์งานแล้ว ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างมีสิทธิให้ทางบริษัทฯ รับทำ SPSS แก้ไขงานได้ฟรี 2 ครั้ง ถ้าต้องการให้ทางบริษัทฯ รับทำ SPSS แก้ไขให้เป็นครั้งที่ 3 ก็จะมีค่าบริการในการแก้ไขตามเกณฑ์ที่ทางบริษัทฯ รับทำ SPSS กำหนดไว้

รับประกันในความเป็นมืออาชีพ ราคาเหมาะสม  และส่งงานตรงตามเวลากำหนด

ลูกค้าหรือว่าจ้างทุกท่านที่กำลังตัดสินใจจะว่าจ้างให้ทางบริษัทฯ รับทำ SPSS ช่วยเหลือในการทำ SPSS นั้น มีความมั่นใจและลดความกังวลลงได้เลย เนื่องจากทางบริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการรับทำ SPSS ผ่านการฝึกอบรมและการลงมือทำ SPSS จากลูกค้า ซึ่งรับรองได้เลยว่าผลงานที่ลูกค้าจะได้รับมีความถูกต้องตามหลักของการทำ SPSS อย่างแน่นอน

และมั่นใจได้ว่าลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างจะได้รับงานที่ว่าจ้างตรงตามกำหนดเวลาที่ตกลง ไม่มีการทิ้งงาน อย่างแน่นอน

ทางบริษัทฯ รับทำ SPSS การันตีผลงานที่ทางบริษัทฯ ทุกชิ้นงาน โดยการให้สิทธิ์ในการแก้ไขงานได้ฟรี 2 ครั้งต่อชิ้นงานที่ว่าจ้าง หรือถ้าหากต้องการให้ทางบริษัทฯ ทำการแก้ไขผลงานให้เป็นครั้งที่ 3 ทางบริษัทฯ ก็ยินดีที่จะแก้ไขให้ แต่ทางลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างจะต้องเสียค่าบริการในการแก้ไขผลงานเพิ่มเติม ตาม เกณฑ์ราคาเป็นตัวกำหนดค่าบริการในการรับทำ SPSS

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *