บริการให้คำปรึกษาการสร้างงานวิจัยแบบสอบถาม


งานวิจัยแบบสอบถาม

งานวิจัยแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือวิจัยที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยสร้างจากกรอบแนวคิดวิจัย ตัวแปรวิจัยนั้นๆ ทำการเก็บรวบรวมจากคำตอบที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างประชากรที่กำหนด นำมาวิเคราะห์สรุปและใช้ตอบคำถามของงานวิจัย เพื่อใช้วัดและประเมินผลงานวิจัย

ทำวิเคราะห์รูปแบบก่อนการสร้างงานวิจัยแบบสอบถาม

งานวิจัยแบบสอบถามที่ดี ต้องมีโครงสร้างที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างชัดเจน เป็นคำถามที่มีประสิทธิภาพ สามารถโน้มน้าวใจ ไม่ก่อให้เกิดอคติ ทำให้ผู้ทำแบบสอบถาม หรือกลุ่มตัวอย่างประชากรยินดีตอบคำถามที่จะเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ยินดีใส่รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว พฤติกรรมความชื่นชอบ ทัศนคติ ความรู้ฯ ลงในแบบสอบถามอย่างควบถ้วนสมบูรณ์ 

บริษัทฯ เรารับทำงานวิจัยแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลวิจัยในการสร้างแบบสอบถาม พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามงานวิจัย วิเคราะห์ตรวจสอบรูปแบบโครงสร้างและปรับปรุงแก้ไข ให้สามารถสร้างแบบสอบถามงานวิจัยที่เหมาะสมแก่งานวิจัยนั้นๆ ได้

รับสร้างแบบสอบถามงานวิจัย เนื้อหาครอบคลุม ตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย

การสร้างงานวิจัยแบบสอบถามที่ดีนั้น จุดที่สำคัญคือการตั้ง ”คำถาม” คำถามจะต้องมีรูปแบบกระชับ เข้าใจง่าย และมีเนื้อหาที่ครอบคลุมตรงตามวัตถุประสงค์กรอบแนวคิดวิจัย ไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกคุกคามหรืออคติ ยึดคุณลักษณะพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นหลัก ได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ เป็นต้น แสดงถึงวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ได้อย่างชัดเจน

ด้วยประสบการณ์ในการทำงานวิจัย ผ่านงานภาคสนามมามากมาย ทำให้ทีมงานวิจัยของบริษัทฯ เรา มีความชำนาญและเชี่ยวชาญ เข้าใจรูปแบบโครงสร้างงานวิจัยแบบสอบถามให้เหมาะกับงานวิจัยประเภทต่างๆ มีคำถามที่ครอบคลุมเนื้อหา ใช้ภาษาที่สื่อสารเข้าใจง่าย สร้างคำถามที่สามารถโน้มน้าวใจให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลที่ใช้ตอบคำถามในงานวิจัยได้ครบถ้วนสมบูรณ์

อีกทั้งทางบริษัทฯ เรา มีทีมงานวิจัยภาคสนาม ที่สามารถลงพื้นที่ตรวจสอบทำการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างประชากรได้ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้ ตลอดจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและทำการสรุปผลการวิจัยในรูปแบบเชิงปริมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ สามารถนำมาใช้งานได้จริง

เรารับงานวิจัยแบบสอบถาม ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ประเมินราคาจริงตามเนื้องาน

บริษัทฯ เรารับทำงานวิจัยแบบถามสอบ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การสร้างแบบสอบถามโดยการประเมินจากเนื้อหาข้อมูลในงานวิจัย เพื่อกำหนดรูปแบบโครงสร้างให้เหมาะสมต่องานวิจัย มีทีมงานในการสำรวจ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชากรได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตลอดจนทำการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัยเพื่อใช้ตอบคำถามในงานวิจัยได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

ยินดีให้บริการรับทำงานวิจัยแบบสอบถาม เริ่มจากการประเมินราคาก่อนทำข้อตกลงว่าจ้างรับบริการ เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างได้ทำการตัดสินใจก่อนการใช้บริการ เพราะการทำวิจัยแบบสอบถามในงานวิจัยแต่ละงาน จะมีความซับซ้อนที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นจะต้องทำการประเมินราคาตามเนื้องานจริง 

บริษัทฯ เราให้บริการรับทำงานวิจัยแบบสอบถามที่ครบวงจร ดังนั้นราคาที่ได้ทำการประเมินราคานั้น รับรองได้เลยว่าเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาไม่แพง อยู่ในระดับมาตรฐานราคากลางที่รับทำ หากเปรียบเทียบกับกระบวนการที่ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างจะต้องลงมือทำ ตั้งแต่เริ่มสร้างแบบสอบถาม ระยะเวลาในการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล และนำมาวิเคราะห์เองนั้นถือว่าคุ้มค่ามากเป็นอย่างยิ่ง

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638
คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE:
@impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *