ตอบ 3 ข้อสงสัยที่ผู้วิจัยมือใหม่ไม่กล้าถาม

หลายต่อหลายครั้งที่ผู้วิจัยมือใหม่นั้นไม่กล้าถามหรือพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ด้วยเหตุผลที่ว่า

“ก็กลัวว่าอาจารย์จะมองว่าตนเองไม่สนใจศึกษาหาความรู้พื้นฐานด้วยตนเอง…”
“กลัวว่าอาจารย์จะตำหนิ หากอธิบายไปแล้วไม่เข้าใจ…”

หรืออาจจะด้วยอคติหรือทัศนคติที่ส่วนใหญ่ ที่ไม่กล้ารบกวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ซึ่งนํามาสู่ปัญหาของการทำงานวิจัย ก่อให้เกิดความล่าช้าของกระบวนการทำงานวิจัย

“ทำไมความรู้ด้านการวิเคราะห์สถิติ ถึงไม่ใช่ความรู้พื้นฐานของการทำวิจัย?”

สถิติ หรือการวิเคราะห์สิติ เป็นสิ่งแรกที่ผู้วิจัยมือใหม่เป็นกังวล เพราะขาดความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ ในการทำงานวิจัย จนเกิดคำถามที่ว่า:

“จําเป็นไหมที่จะต้องทําสถิติขั้นสูงในการทําการวิจัย” ตอบได้เลยว่า… “ไม่จำเป็น” 

การว่าจ้างทำงานวิจัย_ว่าจ้างทำงานวิจัย_ความเครียดกับการทำงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_ งานวิจัย คุณภาพ_ทำงานวิจัย_เคล็ดลับการทำงานวิจัย_บริการงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_บริการงานวิทยานิพนธ์_บริการรับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_การทำงานวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_บริการงานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคา_รับทำดุษฎีนิพนธ์_การทำงานดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_เทคนิคทำงานวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท_วิทยานิพนธ์ป. โท_การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย_วัตถุประสงค์การวิจัย_หัวข้องานวิทยานิพนธ์_หัวข้องานวิจัย_หัวข้องานดุษฎีนิพนธ์_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_งานวิจัยปริญญาตรี_งานวิจัยปริญญาโท_การทำ  IS_การทำสารนิพนธ์_ทักษะการทำงานวิจัย_ทักษะพื้นฐานงานวิจัย_วิจัยการตลาด_บทคัดย่อ (Abstract) _การเขียนบทคัดย่อ_การเขียนบทความ_การทำโปรเจคจบ_โปรเจคจบ_การทำ PowerPoint_การนำเสนองาน (Presentation)_การทำ Presentation

เพราะ การทําวิจัยแต่ละครั้งจะต้องทำการกําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะการกําหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา และรูปแบบแบบสอบถาม ที่จะมีความแตกต่างไปในแต่ละบุคคล หรือว่าแต่ละหัวข้องานวิจัย ดังนั้นจึงไม่จําเป็นที่จะต้องใช้สถิติขั้นสูงเสมอไป

เนื่องจาก บางครั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยจะแนะนําให้ใช้เพียงโปรแกรม Excel หรือโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับการตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยเรื่องนั้น ๆ 

ซึ่ง บางหัวข้องานวิจัยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้การวิเคราะห์สถิติเสมอไป อาจจะเป็นรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้ Content Analysis เข้ามาเพื่อตอบวัตถุประสงค์งานวิจัย หากท่านกําหนดรูปแบบการวิจัยเป็นประเภทที่ท่านถนัดจริง ๆ ซึ่ง อาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะแนะนําให้ท่านดําเนินการ จากสิ่งที่ท่านถนัดเป็นหลักอยู่แล้ว

“ทำไมอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยหลายท่าน จึงชอบให้ทำหัวข้อวิจัยที่ตัวท่านเองสนใจ มากกว่าหัวข้อที่ผู้วิจัยเสนอ?”

คําถามข้อนี้เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยหลายท่านที่เคยได้รับคำปรึกษาวิจัยจากทางเรา มักจะประสบปัญหากันเป็นส่วนใหญ่ เพราะอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยมักจะแนะนําให้ทําหัวข้อที่อาจารย์ที่ปรึกษานั้นถนัด หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการที่จะให้ความรู้ หรือให้คําแนะนํากับท่านได้ ซึ่งส่วนใหญ่หัวข้อที่ถูกแนะนํามาจากอาจารย์ที่ปรึกษาผู้วิจัยเองนั้นไม่มีความถนัด หรือไม่มีความเข้าใจในประเด็นหัวข้อที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำให้ทำ

การว่าจ้างทำงานวิจัย_ว่าจ้างทำงานวิจัย_ความเครียดกับการทำงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_ งานวิจัย คุณภาพ_ทำงานวิจัย_เคล็ดลับการทำงานวิจัย_บริการงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_บริการงานวิทยานิพนธ์_บริการรับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_การทำงานวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_บริการงานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคา_รับทำดุษฎีนิพนธ์_การทำงานดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_เทคนิคทำงานวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท_วิทยานิพนธ์ป. โท_การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย_วัตถุประสงค์การวิจัย_หัวข้องานวิทยานิพนธ์_หัวข้องานวิจัย_หัวข้องานดุษฎีนิพนธ์_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_งานวิจัยปริญญาตรี_งานวิจัยปริญญาโท_การทำ  IS_การทำสารนิพนธ์_ทักษะการทำงานวิจัย_ทักษะพื้นฐานงานวิจัย_วิจัยการตลาด_บทคัดย่อ (Abstract) _การเขียนบทคัดย่อ_การเขียนบทความ_การทำโปรเจคจบ_โปรเจคจบ_การทำ PowerPoint_การนำเสนองาน (Presentation)_การทำ Presentation

ซึ่งจริง ๆ แล้ว ทางเราอยากจะบอกว่า ปัญหานี้นั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สําหรับผู้วิจัยในการที่จะปรับตัวเข้าหาอาจารย์ที่ปรึกษาได้โดยง่าย สามารถที่จะปรับจูนหัวข้อแนวทางในการทำงานวิจัยให้อยู่ในความถนัดของอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทํางานวิจัยให้สำเร็จได้โดยง่าย ลดระยะเวลาในการทําเป็นอย่างมาก เมื่อท่านทําในสิ่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยถนัด 

“ประโยชน์จริงๆ ที่ผู้วิจัยจะได้รับจากการทำงานวิจัยคืออะไร?”

คําถามข้อนี้ สามารถแบ่งออกได้ 2 มุมมอง ที่อยากจะแนะนำ คือ

การว่าจ้างทำงานวิจัย_ว่าจ้างทำงานวิจัย_ความเครียดกับการทำงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_ งานวิจัย คุณภาพ_ทำงานวิจัย_เคล็ดลับการทำงานวิจัย_บริการงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_บริการงานวิทยานิพนธ์_บริการรับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_การทำงานวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_บริการงานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคา_รับทำดุษฎีนิพนธ์_การทำงานดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_เทคนิคทำงานวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท_วิทยานิพนธ์ป. โท_การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย_วัตถุประสงค์การวิจัย_หัวข้องานวิทยานิพนธ์_หัวข้องานวิจัย_หัวข้องานดุษฎีนิพนธ์_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_งานวิจัยปริญญาตรี_งานวิจัยปริญญาโท_การทำ  IS_การทำสารนิพนธ์_ทักษะการทำงานวิจัย_ทักษะพื้นฐานงานวิจัย_วิจัยการตลาด_บทคัดย่อ (Abstract) _การเขียนบทคัดย่อ_การเขียนบทความ_การทำโปรเจคจบ_โปรเจคจบ_การทำ PowerPoint_การนำเสนองาน (Presentation)_การทำ Presentation

– มุมมองที่ 1 คือ ประโยชน์ที่ได้จากตัวผู้วิจัยเอง
การวิจัย คือการพัฒนา คือการแก้ไขปัญหา ดังนั้น หากท่านเข้าใจกระบวนการคิด กระบวนการทําการวิจัย ไม่ว่าท่านจะทําอาชีพ หรือว่าทํางานทําหน้าที่อะไร มันจะเป็นประโยชน์ต่อท่านในการจะไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต

สามารถวางแผนกระบวนการในการคิด การกําหนดวิธีการในสรุปประเด็นต่างๆ และวิธีแก้ไขปัญหาในการทำงานต่างๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาตัวเอง พัฒนาองค์กร ธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาชีวิตของตัวผู้วิจัยเองด้วย

– มุมมองที่ 2 คือ ประโยชน์ต่อทางวิชาการและสังคม
งานวิจัย คือ กระบวนการดําเนินการศึกษาสืบค้นข้อมูลที่มีข้อเท็จจริงในการสนับสนุน มีการลงพื้นที่จริงในการเก็บข้อมูลวิจัยเพื่อทำการวิเคราะห์ผลที่ถูกต้อง ใช้ในการตีพิมพ์เผยแพร่ออกไป จะทําให้สังคมได้ประโยชน์จากแนวทางหรือวิธีการที่ท่านได้ผลการวิจัยนั้น ซึ่งหากสามารถนํามาขยายผลและไปประยุกต์ใช้กับการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ได้โดยภาพรวมแล้วสังคมจะดีขึ้นครับ

ใน 3 ข้อคำถามที่ได้ยกตัวอย่างมานี้ เป็นส่วนเล็กๆ ที่ผู้เรียนหรือผู้วิจัยไม่กล้าถาม ทำให้เกิดปัญหาและไม่ได้รับข้อมูลคำตอบที่ชัดเจน ซึ่งมันไม่ใช่สิ่งผิดแต่อย่างใด แต่จะเป็นทางที่ดีกว่าไหมหากเราได้รับคำตอบ หรือคำแนะนำที่ชัดเจน และเป็นประโยชน์ต่อดำเนินงาน โดยเฉพาะการขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย จะช่วยลดระยะเวลาในการทํางานวิจัย รวมถึงลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานวิจัยลงไปได้เป็นอย่างมาก

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE:
@impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

Abstract งานวิจัย Present งานวิจัย กรอบแนวคิดวิทยานิพนธ์ การตั้งหัวข้อวิจัย การทำ Thesis (ธีสิส) การทำงานวิจัย การทำดุษฎีนิพนธ์ การทำธีสิส การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย การเขียนบทความวิจัย การเลือกหัวข้องานวิจัย การแปลงานวิจัย กำหนดปัญหางานวิจัย ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย ข้อมูลงานวิจัย ข้อห้ามงานวิจัย ความล้มเหลวการทำวิจัย ความล้มเหลวงานวิจัย งานดุษฎีนิพนธ์ งานทีสิส งานวิจัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง งานวิทยานิพนธ์ จ้างทำวิจัย 5 บท ดุษฎีนิพนธ์ ตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย ทำงานวิจัย บทความวิจัย บทคัดย่องานวิจัย บริการรับทำวิจัย บริการรับทำวิจัย.com ปัญหางานวิจัย ผลงานวิชาการ รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา วางแผนงานทีสิส วางแผนงานวิจัย วิจัยหัวข้อ หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว อาจารย์ที่ปรึกวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา ปัญหา อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย เขียนโครงร่างงานวิจัย เทคนิคการทำ IS เทคนิคตั้งหัวข้อวิจัย เทคนิคทำงานวิจัย เทคนิคแปลงานวิจัย แปลงานวิจัย โครงร่างงานวิจัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น