การทำ IS ไม่ยากอย่างที่คิด!


รับทำ is_รับทำวิจัย_รับทำวิทยานิพนธ์

การทำ IS (Independent Study) คือ การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองหรือการค้นคว้าอิสระ คือการให้ผู้เรียนได้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับบริบทและพัฒนาการ เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน ซึ่งอาจแตกต่างกันในระดับการศึกษาแต่ละช่วงชั้น แต่สาระสำคัญที่ควรดำเนินการ มีดังนี้

รู้จัก IS ผ่านบันได 5 ขั้น

การทำ IS สามารถเรียนรู้ผ่านบันได 5 ขั้น โดยเลือกวิธีการหนึ่งที่ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพที่ใช้กันอย่างกว้างขวางเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในประเด็นหรือหัวข้อที่ตนสนใจ เริ่มตั้งแต่

ขั้นที่ 1 การตั้งประเด็นคำถาม/สมมุติฐาน (Hypothesis Formulation) เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด สังเกต ตั้งข้อสงสัย ตั้งคำถามอย่างมีเหตุผล

ขั้นที่ 2 การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) เป็นการฝึกแสวงหาความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต หรือจาการปฏิบัติทดลอง เป็นต้น

ขั้นที่ 3 การสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation) เป็นการฝึกให้นำความรู้และสารสนเทศ หรือข้อมูลที่ได้จากการอภิปราย การทดลอง มาคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ และสรุปเป็นองค์ความรู้

ขั้นที่ 4 การสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) เป็นการฝึกให้นำ ความรู้ที่ได้มานำเสนอและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดความเข้าใจ

และ ขั้นที่ 5 การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) เป็นการนำความรู้สู่การปฏิบัติ ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีความรู้ในบริบทรอบตัวและบริบทโลกตามวุฒิภาวะที่เหมาะสม โดยจะนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

ดังนั้น ในโรงเรียนมาตรฐานสากลจึงนำบันได 5 ขั้น จัดลงในการเรียนการสอนโดยผ่านรายวิชา IS (Independent Study) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งเป็นรายวิชาเพิ่มเติมประกอบด้วย 3 สาระ ดังนี้

IS 1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) มุ่งให้ผู้เรียนกำหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมุติฐาน ค้นคว้า แสวงหาความรู้และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ (บันไดขั้นที่ 1-3)

IS 2 การสื่อสารและการนาเสนอ (Communication and Presentation) มุ่งให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา โดยใช้วิธีการถ่ายทอด สื่อสารแนวคิด ข้อมูล และองค์ความรู้ ด้วยวิธีการนำเสนอที่เหมาะสม หลากหลายรูปแบบ และมีประสิทธิภาพ (บันไดขั้นที่ 4)

IS 3 การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity) มุ่งให้ผู้เรียน นำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดบริการสาธารณะ (Public Service) (บันไดขั้นที่ 5)

การทำ IS ไม่ยากอย่างที่คิด!

บันได 5 ขั้น ที่ทางบริษัทฯ เรา นำเสนอเพื่อให้ลูกค้าทุกท่าน ได้ทำความเข้าใจถึงหลักขั้นตอนในการทำ IS ให้เห็นถึงความสอดคล้องในแต่ละขั้นตอนว่าจริงๆ แล้ว การทำ IS ไม่ยากอย่างที่คิด!

สรุปง่ายๆ การทำ IS คือ ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในประเด็นหรือหัวข้อทีผู้เรียนสนใจ โดยการกำหนดประเด็นปัญหา ดำเนินการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อทำการสรุปองค์ความรู้ (IS 1) จากนั้นนำเสนอด้วยวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมให้ผู้อื่นได้รับทราบ (IS 2) ที่สำคัญสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปใช้ประโยชน์แก่สังคม (IS 3) ซึ่งเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันตลอดแนว ภายใต้ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือ การทำ IS

ทางบริษัทฯ เรา ต้องการจะแบ่งปันความรู้ และไขข้อสงสัย จากประสบการณ์ทำงานของทีมงานมืออาชีพ ให้กับทุกท่านที่กำลังมีปัญหา หรือติดขัดระหว่างขั้นตอนการทำต่างๆ ซึ่งไม่รู้จะหันปรึกษาใคร

ทางบริษัทฯ เรา ยินดีให้คำปรึกษา และยังสามารถช่วยให้ท่านทำ IS ได้เสร็จสมบูรณ์ ตรงตามหัวข้อหรือประเด็นที่ท่านต้องการ และตามเวลาที่ท่านกำหนด เพียงส่งหัวข้อเรื่องประเด็นที่ท่านสนใจ ติดต่อสอบถามเข้ามาทาง อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือไลน์ @impressedu

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *