การทำ IS ปริญญาโท ไม่ยากอย่างที่คิด!


การทำ IS

ในบทความนี้เราจะบอกเล่าความต่างระหว่างการทำ IS กับ การทำ Thesis และประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคในพร้อมวิธีการแก้ปัญหา ที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จว่าการทำ IS ปริญญาโท นั้น ไม่ยากอย่างที่คิด!

ความต่างระหว่างการทำ IS กับ การทำ Thesis

การทำ IS (Independent Study) คือ การศึกษาค้นคว้าอิสระในประเด็นหรือหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ โดยกำหนดหัวข้อประเด็นปัญหา ทำการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ผ่านกระบวนการวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทำการสรุป เพื่อนำเสนอด้วยวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมให้ผู้อื่นได้รับทราบ 

ที่สำคัญสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าในการทำ IS ไปใช้ประโยชน์แก่สังคม ซึ่งเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง

ส่วน การทำ Thesis คือ การทำวิจัยค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ โดยการตั้งสมมติฐานที่น่าจะเกิดในงานวิจัย ใช้หลักการและเหตุผลนำมาอ้างอิงใช้สนับสนุนข้อมูลที่ใช้หาคำตอบให้กับสมมติฐานที่ตั้งไว้

โดยผลลัพธ์ที่ได้นั้น ขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในด้านเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยว่ามีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับทฤษฎีที่ได้จากการทำ Thesis อย่างไร และทำการสรุปยืนยันผลลัพธ์ที่ได้ในงานวิจัยพร้อมจัดทำเป็นรูปเล่ม เพื่อไว้ใช้แก่ผู้ที่สนใจศึกษางานวิทยานิพนธ์เพื่อนำไปต่อยอดความคิดความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมต่อไป

ฉะนั้น ความต่างระหว่างการทำ IS กับ การทำ Thesis ในส่วนขั้นตอนการจัดทำนั้นไม่มีความต่างกันมากนัก เพียงแต่ในการทำ IS จะมีความซับซ้อนในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลที่น้อยกว่า ใช้ระยะเวลาการศึกษาค้นคว้าไม่มาก 

ซึ่งการทำ Thesis จะมีความเข้มข้นในเรื่องของคุณภาพความถูกต้องที่มากกว่า ทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ระยะเวลามากพอสมควร และเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการมีโอกาสที่จะศึกษาต่อปริญญาเอกได้มากกว่า

4 ปัญหาที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการทำ IS ปริญญาโท 

1. เวลา เนื่องด้วยผู้เรียนระดับปริญญาโทส่วนใหญ่มีงานประจำที่ต้องต้องรับผิดชอบ และมีกิจกรรมที่นอกเหนือจากงานที่ต้องรับผิดชอบ หรือตารางเวลาทำงานที่กะ เวร ที่ต้องรับผิดชอบงานในส่วนเวลากลางคืน ต้องออกงานจัดบูธ ตรวจงานนอกสถานที่ต่างๆ ซึ่งโดยปกติแล้วแค่งานประจำที่ต้องทำก็นับเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่สามารถที่จะจัดสรรเวลาในการทำการศึกษาค้นคว้าการทำ IS ได้แล้ว 

และยิ่งต้องเผื่อเวลาในการนัดส่งงานให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทำการตรวจสอบแก้ไขงานวิจัยแล้ว ยิ่งส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถจัดสรรเวลาในการทำงานวิจัยได้ไม่มากพอเท่าที่ควร ทำให้เกิดความกดดันในการทำ IS และยังส่งผลกระทบต่องานประจำที่ทำอยู่ก่อนแล้วมากขึ้นอีกด้วย

2. ปัญหาส่วนตัว ไม่เพียงแต่ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเวลาที่ต้องจัดสรรจากงานที่ต้องรับผิดชอบประจำอยู่แล้ว ยังมีเรื่องของกิจวัตรประจำวัน และกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การบ้านหรือรายงานในรายวิชาต่างๆ ที่ผู้เรียนต้องรับผิดชอบ และยิ่งผู้เรียนมีปัญหาส่วนตัวในด้านสุขภาพก็จะยิ่งส่งผลกระทบต่อการพักผ่อนได้ไม่เต็มที่ ทำให้สุขภาพย่ำแน่มากขึ้น เกิดความเครียดเพิ่มความกดดันในการทำ IS มากยิ่งขึ้น

3. อาจารย์ที่ปรึกษา นับเป็นอุปสรรคสำคัญหลักๆ ในการทำ IS หรือแม้กระทั่งงานวิจัยต่างๆ เพราะอาจารย์ที่ปรึกษาถือได้ว่าเป็นผู้ช่วยคนสำคัญที่คอยช่วยชี้แนะแนวทางในการทำ IS หรือการทำงานวิจัยต่างๆ สามารถตรวจสอบงานและชี้แนะให้เห็นถึงประเด็นปัญหาที่คุณอาจมองข้ามไปในระหว่างทำการศึกษาค้นคว้า ไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดจากในส่วนของเนื้อหา หรือเกิดจากตัวของผู้เรียนเองก็ตาม

ดังนั้น คุณควรเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความถนัดและเชี่ยวชาญในหัวข้อในการทำ IS ของคุณ เป็นผู้ที่สามารถชี้แนะแนวทางในการศึกษาค้นคว้าของคุณได้ ชี้เห็นถึงประเด็นปัญหาที่ควรเพิ่มเติมแก้ไขหรือตัดจุดบกพร่องในงานของคุณออกเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์มากที่สุด

4. ทำหัวข้อที่ไม่ถนัด แม้จะระบุว่าการทำ IS คือการศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่ผู้เรียนมีความถนัดหรือสนใจนั้น แต่ในบางครั้งหัวข้อที่เราสนใจอาจจะไม่ดึงดูดหรือน่าสนใจสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่จะส่งผลกระทบกับสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่

ดังนั้น คุณจำเป็นต้องเบี่ยงเบนหาหัวข้อใหม่เพื่อทำการศึกษาค้นคว้า ซึ่งอาจจะเป็นหัวข้อที่คุณไม่ได้มีความถนัด ไม่มีทักษความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ มากนัก ทำให้คุณเกิดความไม่มั่นใจ เกิดความวิตกกังวลว่าจะทำงานไม่เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 

เรารับทำ รับตรวจแก้ไข และยินดีให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาในการทำ IS ปริญญาโท

ไม่ว่าจะเป็นความต่างในการทำ IS กับ การทำ Thesis ปัญหาหรืออุปสรรคที่รบกวนจิตใจของคุณก็ตาม ในการทำงานทุกประเภทจะต้องยึดหลักในความใส่ใจ และความรับผิดชอบในการทำงานเสมอเพื่อให้การทำงานออกมาสมบูรณ์แบบและประสบผลสำเร็จมากที่สุด

ทางบริษัทฯ เรา ยินดีช่วยเหลือคุณพร้อมให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาในการทำ IS การทำงานวิจัยต่างๆ ในระดับปริญญาโท และทุกระดับการศึกษา ด้วยระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพจากทีมงานวิจัยคุณภาพมากประสบการณ์ผ่านการทำงานวิจัยมาอย่างมากมาย

ให้บริการรับตรวจสอบแก้ไขงานวิจัยต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบ Plagiarism ผ่านโปรแกรม Turnitin เพื่อรับรองว่าการรับทำ IS หรืองานวิจัยต่างๆ ของคุณนั้นมีคุณภาพ ไม่ได้ทำการลอกเลียนงานวิจัยท่านอื่นแต่อย่างใด!

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638
คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE:
@impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *