การทำวิทยานิพนธ์ ไม่ยากอย่างที่คิด


ทำวิทยานิพนธ์

การทำวิทยานิพนธ์ ไม่ยากอย่างที่คิด วันนี้ทางบริษัทฯ เราจะมาบอกเล่าขั้นตอนรายละเอียดที่จะทำให้คุณเข้าใจขั้นตอนการทำงาน การทำวิทยานิพนธ์ได้เร็วขึ้น

การทำทีสิส_ทำวิทยานิพนธ์_ทำวิทยานิพนธ์ยากไหม_รับปรึกษาวิทยานิพนธ์_รับพิมพ์วิทยานิพนธ์

ทำความรู้จักก่อนจะเริ่ม การทำวิทยานิพนธ์

การทำวิทยานิพนธ์ คือ งานวิจัยที่นักศึกษาทุกคนต้องทำการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ โดยการตั้งสมมติฐานที่น่าจะเกิดในงานวิจัยขึ้น โดยใช้หลักการและเหตุผลมาอ้างอิงสนับสนุนในการหาคำตอบในงานวิจัย เพื่อยืนยันทฤษฎีที่ตนเองได้กล่าวสรุปในงานวิจัยนั้นๆ

ผลลัพธ์ที่ถูกต้องในการหาคำตอบ ขึ้นอยู่กับเครื่องมือหรือวิธีวิจัยที่เลือกใช้ในงานวิจัย โดยการรวบรวมข้อมูลและทฤษฎีเก่า หรืองานวิจัยที่นักวิจัยท่านอื่นที่ได้เคยกล่าวไว้ มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลในการหาคำตอบให้กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ให้มีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับทฤษฎีที่ได้ทำการวิจัยและทำการสรุปยืนยันผลลัพธ์ที่ได้ในงานวิจัยเล่มนั้นๆ

รวมทั้งคำแนะนำที่มีประโยชน์สำหรับนักวิจัยท่านอื่นๆ ที่สนใจจะศึกษางานวิทยานิพนธ์เพื่อนำไปต่อยอดความคิดความรู้ใหม่ๆ ให้แก่วงการวิชาการและบุคคลทั่วไปต่อไป

เข้าถึงปัญหา นำมาวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อสรุป การทำวิทยานิพนธ์ ไม่ยากอย่างที่คิด!

หลังจากเราได้หัวข้อที่จะทำการวิทยานิพนธ์แล้ว สิ่งแรกเราต้องทราบถึงปัญหาความจำเป็นในการทำวิทยานิพนธ์นั้นๆ เราต้องระบุว่าปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ว่าคืออะไร มีความเป็นมาหรือภูมิหลังอย่างไร มีความสำคัญ รวมถึงความจำเป็นและประโยชน์ใดที่จะได้จากผลการทำวิจัยเรื่องนี้

โดยผู้จัดทำวิทยานิพนธ์ ควรเริ่มจากการกล่าวนำโดยมองปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาอย่างกว้างๆ ก่อนว่าสภาพทั่วๆ ไปของปัญหาเป็นอย่างไร? และภายในสภาพที่กล่าวถึงมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง? ประเด็นปัญหาที่จะนำมาศึกษาคืออะไร? ระบุว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วหรือยัง ทำการศึกษาวิจัยที่ใดบ้าง และการศึกษาที่เสนอนี้จะช่วยเพิ่มคุณค่าต่องานด้านนี้ได้อย่างไร

แค่เราเข้าในประเด็นปัญหาเราและนำมาวิเคราะห์อ้างอิงตามข้อมูลที่รวบรวมมา เราก็จะได้ข้อสรุปในการทำ เพียงเท่านี้ การทำวิทยานิพนธ์ ก็ ไม่ยากอย่างที่คิด

ส่วนประกอบหลักในการทำวิทยานิพนธ์ มีอะไรบ้าง…

1. ส่วนนำ ส่วนประกอบตอนต้นของวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ เพื่อแสดงข้อมูล เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ จะประกอบด้วย ส่วนของปก, ใบรองปก และหน้าปกด้านใน ที่จะบอกถึงชื่อหัวข้อของวิทยานิพนธ์ที่ทำ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันการศึกษา และผู้แต่ง บทคัดย่อภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ เป็นต้น

2. ส่วนเนื้อเนื้อเรื่อง เป็นส่วนเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ที่ผู้เขียนได้บรรยายอธิบายออกมาโดยทั่วไปที่นิยมกันอย่างแพร่หลายประกอบ ด้วยบทต่าง ๆ 5 บท ประกอบด้วย

  • บทที่ 1 บทนำ การเกริ่นเปิดหัวให้รู้สึกน่าสนใจ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหากล่าวถึงความจำเป็นที่จะต้องศึกษาวิจัย เพื่อความก้าวหน้าของวิทยาการในแขนงนั้น ประเด็นสำคัญที่ผู้จัดทำวิทยานิพนธ์มีความสนใจและต้องการค้นหาคำตอบ รวมถึงวัตถุประสงค์ ความสำคัญของ ขอบเขต กรอบความคิด สมมติฐานในการวิจัย
  • บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Related literature) กล่าวถึง แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (Theory) เป็นส่วนที่ผู้จัดทำวิทยานิพนธ์ได้ทำการรวบรวมทฤษฎี หลักการแนวคิดข้อมูลต่างๆ โดยนำงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related research) กับการวิจัยที่มีผู้ทำมาก่อนทั้งงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศมาสนับสนุนอ้างอิงข้อเท็จจริง
  • บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย (Research methodology) การกำหนดหรือสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัย โดยใช้วิธีการระบุประชากรตามขอบเขต จำนวน ลักษณะที่ชัดเจน ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล และทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา ใช้ในการตอบคำตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
  • บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Results) นำเสนอผลลัพธ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในรูปตารางหรือในรูปอื่นๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้ต้องไม่แสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายผล ประกอบการแปลความหมาย
  • บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ (Conclusions, discussion and suggestions) คือ บทที่นำเสนอผลการวิจัย โดยสรุปประเด็นสำคัญ โดยให้เหตุผลหรืออ้างอิงประกอบ และเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้หรือการวิจัยต่อไป

3. ส่วนท้าย เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (References or Bibliography) เป็นส่วนที่บอกถึงรายชื่อของเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ บุคคล หรือวัสดุต่างๆ ที่นำมาประกอบในการศึกษาค้นคว้าวิจัยซึ่งใช้อ้างถึงในส่วนนำและเนื้อความ

ในวิทยานิพนธ์บางเล่มก็อาจมี ภาคผนวก (Appendix) คือส่วนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องในการทำวิทยานิพนธ์ อยู่ด้วยเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และ อภิธานศัพท์ (Glossary) (ถ้ามี) คือ รายการความหมายของคำศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ในการทำวิทยานิพนธ์

ทั้งนี้ ในหน้าสุดท้ายของวิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่มักจะเป็นประวัติย่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ (Curriculum vitae, vita) เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดส่วนตัวของผู้เขียน อาทิ ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด รวมทั้งสถานที่เกิด และประวัติการศึกษาต่างๆ ตลอดจนรางวัลหรือทุนการศึกษาที่เคยได้รับ

กล่าวมาถึงตรงนี้ คุณๆ น่าจะเริ่มข้าใจในขั้นตอนส่วนประกอบต่างๆ ในการทำวิทยานิพนธ์พอสมควร ทีนี้การทำวิทยานิพนธ์ ไม่ยากอย่างคิด เลยใช่ไหมล่ะ

ว่าการทำวิทยานิพนธ์ คือ การทำการวิจัยในหัวข้อหรือประเด็นที่เราสนใจ โดยการนำทฤษฎีเก่าที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่เรากำลังศึกษาค้นคว้ามาสมมติฐานเพื่อทำการวิเคราะห์ ว่าสอดคล้องหรือขัดแย้งกับงานสมมติฐานที่เราตั้งไว้อย่างไร เพื่อให้ได้ข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ในงานวิจัย และเป็นประโยชน์ให้กับผู้วิจัยท่านอื่นๆ ที่สนใจหรือต้องการต่อยอดความคิดในงานวิจัยนั้นๆ ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *